Travel China & Tibet - 13 days by 4WD through Yunnan, west out of Lijiang, up the Mekong into Kham Tibet through Naxi, Lisu and Tibetan territory via Lijiang, Liming, Cizhong, Hongpo, Deqin and Benzilan.