Trek from Lijiang in NW Yunnan around Jade Dragon via Naxi villages of Wenhai and Shanghai & Yi village of Xuehua. 4WD up the Mekong through Naxi & Lisu areas via Liming, Xiao Weixi, Cizhong & Hongpo to Kham Tibet.