18 days by 4WD through Kham Tibet and down the Mekong, via Chengdu, Ganzi, Dege, Litang, Deqin, Zhongdian and Lijiang.