14 days through Kham Tibet (western Sichuan) by 4WD, via Lijiang, Litang, Ganzi, Dege, Manigange, Luhuo, Lhagang and Chengdu.