15 days by 4WD through Kham Tibet, via Zhongdian, Derong, Batang, Baiyu, Dege, Litang, Ganzi, Sershul, Yushu and into Qinghai, via Amnye Machen.