Amdo & Kham Tibet. The Amnye Machen kora followed by the Yushu, Sershul and Litang horse festivals. Ending in Lijiang, NW Yunnan.