Amdo & Kham Tibet. The Yushu, Sershul  and Litang horse festivals. Ending in Lijiang, NW Yunnan.