Regional map of SW China & Tibet including Yunnan, Sichuan, Qinghai, Kham, Amdo and U-Tsang Tibet.